Försäljningsvillkor

1. Tillämplighet

Distancify AB:s (”Distancify”) Allmänna Försäljningsvillkor gäller för leverans av produkt till kund som handlar som företag.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Distancifys webbsida utgör Distancifys ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Distancifys webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

3. Priser och frakt

Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Distancify äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Distancify tillämpar en fast fraktavgift oavsett vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan endast erläggas genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Distancifys bankkonto senast fjorton (14) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Distancify rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Distancify tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Distancify måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Distancify.

Produkterna förblir Distancifys egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Distancify rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Distancify accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

I samband med att ordern expedieras från Distancifys lager eller leverantör, erhåller kunden via e-post en orderbekräftelse. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden - dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

6. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Distancify anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt vårt lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Distancifys till transportör.

Distancify bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

7. Återköp

Distancify accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador.  Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift faktureras separat. Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Distancify, företrädesvis via e-post på info@distancify.com. Kunden ska returnera produkten till Distancify tillsammans med kopia på ordersedel. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

8. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Distancify, företrädesvis via via e-post på info@distancify.com. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Distancify.  

9. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Distancify, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta Distancify, företrädesvis via e-post på info@distancify.com. Vid retur av produkten ska returfrakten till Distancify vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Distancify rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Distancify förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

10. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Distancify lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.  

11. Ansvar

Föreligger fel som Distancify ansvarar för åtar sig Distancify att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Distancify har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Distancify är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i Distancifys sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Distancify eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Distancify. Distancifys ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Distancify med anledning av fel. Distancify ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda produkter eller information, eller för förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Distancify gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Distancifys anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

12. Teknisk support

Distancify åtar sig att erbjuda kunden teknisk support och användarstöd mot en avgift. Utöver det har Distancify rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

13. Tvist och lagval

Avtalsvillkoren i detta Avtal skall tolkas och fullgöras i enlighet med svensk lag. Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Skaraborgs tingsrätt.

14. Force Majeure

Distancify äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Distancifys kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

15. Övrigt

Distancify förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Distancifys webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Distancifys skriftliga samtycke.

DIstancify förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.